Get Adobe Flash player
กศน.เขตบางกะปิ ยินดีต้อนรับ...
googleapps1

Login FormWho's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 73346
Home
ผิดพลาด
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::store: Unable to use passive mode

วันพ่อแห่งชาติ

 
 

ประกาศรับสมัครนักศึกษา

          กศน.เขตบางกะปิ   เปิดรับสมัคร 1-9 เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี
ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใช้เวลาเรียน ระดับละ 2 ปี เรียนฟรี 15 ปี  ตามนโยบายรัฐบาลค่ะ

เอกสารสิ่งที่ต้องเตรียมคือ

     1. วุฒิการศึกษาตัวจริง  พร้อมถ่ายสำเนา  3 ใบ
     2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     3. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนา 1 ใบ
     4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
     5. ถ้ามี ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลให้นำมาด้วย
 
ค่ายวิชาการ ศูนย์การเรียนมีชีวิต ประสิทธิปัญญาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกะปิได้  ได้ได้จัดโครงการ “ค่ายวิชาการ ศูนย์การเรียนมีชีวิต ประสิทธิปัญญา”   ในวันที่ ๑๕ – ๑๗  กรกฏาคม  ๒๕๕๔  ณ ค่ายพรหมวัฒนา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการแสวงหาความรู้และทักษะทางวิชาการเพิ่มขึ้นสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา เพิ่มศักกยภาพและสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการศึกษาทั้งปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ในการจัดกิจกรรมนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มีคณะครูและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน  ๑๗๑   คน

อ่านเพิ่มเติม...

 

ไหว้พระศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกะปิได้  ได้ได้จัดโครงการ ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุไทยในอดีต  ในวันที่  ๒  กรกฏาคม  ๒๕๕๔   โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของวัดไทยในอดีต    ให้กลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มพูนความรู้ ด้านคุณธรรม โบราณสถานต่าง ๆของไทยในอดีต   และให้ผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่หลักธรรมคำสอน และประวัติความเป็นมาของโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญของชาติ  ในการจัดกิจกรรมนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน  ๑๐๐  คน 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหาร

p1

นางสุดสวาท  คำแผง
ผู้อำนวยการ

Link

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สายด่วนรัฐบาล
ETV
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
elibrary
ห้องสารคตี กศน.เพื่อนเรียนรู้
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
portalweb
พรบ. กศน. 51